اساسنامه

شعب استانی مجمع خیرین سلامت کشور به استناد ماده ۴ اساسنامه و به منظور بر قراری ارتباط و ایجاد تعامل پایدار و فراهم آوردن بستری مناسب جهت ایفاء نقش موثر خیرین در کمک به نظام سلامت در سطح کشور ، با ظوابط و شرایط زیر تشکیل می گردد :
ماده ۱ – تعاریف

.مجمع: (( مجمع خيرين سلامت شاهرود)) می باشد كه در ادامه اساسنامه به اختصارمجمع خيرين ناميده می شود
ماده ۲ – نوع فعالیت :
کلیه فعالیتهای شعب استانی / شهرستانی غیر سیاسی ، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه مجمع خیرین سلامت کشور و این آیین نامه فعالیت خواهد نمود .

ماده ۳ – تابعیت :
شعب استانی / شهرستانی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارند و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده ۴ – مدت فعالیت :
مدت فعالیت هر یک از شعب تابع مدت فعالیت مجمع خیرین سلامت کشور می باشد .
ماده ۵ – شعب استانی / شهرستانی در استانها و شهرستانهایی که دارای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی می باشد ، تشکیل می گردد .

ماده ۶ – ارکان شعب استانی / شهرستانی عبارتند از :
– شورای خیرین (هیات امناء)
– هیات مدیره
– مدیر عامل
– بازرسان

ماده ۷ – شورای خیرین متشکل از حداقل تعداد ۱۵ نفر از خیرین عرصه سلامت از سطح استان / شهرستان بوده که با پیشنهاد :

۱ – نماینده مقام معظم رهبری در استان / امام جمعه شهرستان  ۲ – استاندار / فرماندار   ۳ – رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان / شهرستان انتخاب و پس از تایید مجمع با حکم رئیس شورای خیرین منصوب میگردند .
تبصره : حضور مقامات مذکور در ماده ۷۷ در قالب شخصیت حقیقی بلامانع ؛ ضروری و موجبات پویایی و افتخار شعب استان / شهرستان خواهد بود .

ماده ۸ – شورا موظف است در چهار چوب اساسنامه مجمع و این آیین نامه ، در جهت به اجراء در آوردن مصوبات و سیاستهای مجمع که به تصویب هیئت مدیره مجمع و دبیر کل رسیده است ، اقدام نماید .
ماده ۹ – اولین جلسه شورا با حضور نماینده مجمع خیرین سلامت کشور و نماینده استانداری / فرمانداری تشکیل می گردد . در این جلسه با رای گیری مخفی اعضاء ، یکنفر بعنوان رئیس ، یک نفر دبیر انتخاب می گردد .
تبصره – حکم رئیس شورا ، توسط دبیر کل مجمع صادر می گردد .
ماده ۱۰ –شورا حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه میدهد و گزارش جلسات را حداکثر ظرف مدت یک هفته برای دبیر کل مجمع ارسال می دارد .
تبصره – اکثریت لازم جهت اخذ تصمیم شورا نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی شورا می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود . در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .

ماده ۱۱ – وظاف شورا عبارتند از :
۱-۱۱ – انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل) و اعلام به مجمع
۲-۱۱ – استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسان
۳-۱۱ – تعیین خط مشی کلی شعب و پیشنهاد به مجمع
۴-۱۱ – بررسی و تایید یا رد پیشنهادهای هیات مدیره جهت ارائه به مجمع
۵-۱۱ – تصویب تراز نامه و بودجه شعب استان / شهرستان
۶-۱۱ – تععین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه
۷-۱۱- پیشنهاد عزل اعضاء هیات مدیره و بازرسان به مجمع
۸-۱۱- تعیین حق عضویت
ماده ۱۲ – هیات مدیره :
شعب استانی / شهرستانی دارای هیات مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود ، که توسط شورای خیرین با حداکثر با حداکثر آرا انتخاب و با حکم رئیس شورای خیرین استان / شهرستان پس از تایید مجمع و طی مراحل قانونی منصوب می گردند .
تبصره ۱۱ – جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود .
تبصره ۲۲ – شرکت اعضاء هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۲ جلسه متوالی یا ۴ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
تبصره ۳ – دعوت اعضای هیات مدیره می بایست حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .
ماده ۱۳ – در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرسان به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد هیات مدیره حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید .
ماده ۱۴ – هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی ۲ بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .
تبصره – نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .
ماده ۱۵ – اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس انتخاب خواهند نمود .
تبصره ۱۱- هیات مدیره موظف است پس از تعیین سمتها ، حداکثر تا یک هفته از بین یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و به مجمع معرفی نماید .
تبصره ۲- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را پس از تایید مجمع از سمت های مذکور عزل کند .
تبصره ۳- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضای هیات مدیره تعریف نماید .
تبصره ۴۴- عضویت در هیات مدیره شعبه استان / شهرستان افتخاری بوده و در برابر خدمات انجام شده حقوقی پرداخت نمی شود .
ماده ۱۶- هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است .
ماده ۱۷۷ – هیات مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه مجمع و این آیین نامه به شرح ذیل می باشد .

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ؛ رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات اجرای مصوبات شورای خیرین ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی ، اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه و این آیین نامه به هیات مدیره واگذار گردیده ، به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول که مستلزم تایید شورای خیرین می باشد پس از تصویب مجمع انجام دهد .
همچنین هیات مدیره موظف است ۳۳ ماه قبل از پایان تصدی خود ، از شورای خیرین به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید دعوت نماید . هیات مدیره قبل از دعوت باید دستور کار شورای خیرین ، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی داوطلبین جدید را تایید مجمع رسانده و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مجمع جهت اقدامات لازم اعلام نماید .
ماده ۱۸ – هیات مدیره استان / شهرستان ، اساسنامه مجمع و آیین نامه شعب را مطالعه  و با امضای آن به رعایت مفاد ملتزم می گردند .
ماده ۱۹۹ – رسمیت شعبه در استان / شهرستان با تصویب اعضای هیات مدیره استان / شهرستان و تایید دبیر کل مجمع و ابلاغ آن به استان / شهرستان آغاز می گردد .
ماده ۲۰۰ – مبنای مجمع توسعه نمایندگی در کل شهرستانها نمی باشد ودر صورت نیاز باید با تصویب هیات مدیره استان و موافقت دبیر کل مجمع انجام گیرد .
ماده ۲۱ – مدیر عامل
مدیر عامل شعبه به پیشنهاد اعضای هیات مدیره استان / شهرستان و با تایید دبیر کل مجمع و حکمرئیس هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب و منصوب می گردد .

تبصره – مدیر عامل نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای شورای خیرین
ماده ۲۲ – وظایف مدیر عامل شعبه استان / شهرستان بشرح ذیل می باشد :
۱-۲۲ – حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول { شعبه استان / شهرستان}
۲ -۲۲ – پیگیری پرداخت و وصول مطالبات
۳- ۲۲ – تایید اسناد مالی شعبه
۴- ۲۲ – پیگیری و اجرای مصوبات هیات مدیره
۵-۲۲ – افتتاح حساب بانکی با امضای ۳ نفر به نحوی که حق برداشت با دو امضاء بشرح ذیل باشد :
الف) امضای ثابت مدیر عامل  ب) امضای متغیر با امضای یکی از دو نفر اعضای هیات مدیره با اولویت رئیس هیات مدیره
۶-۲۲ – پیگیری کلیه امور قضائی ، مالیاتی ، ثبتی و اداری مربوطه در کلیه مراحل قانونی در محاکم
۷-۲۲ – تعیین داور ، وکیل و عزل آنها و حل و فصل دعاوی از طریق سازش
۸-۲۲۲ – تفویض و واگذاری قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با تصویب هیات مدیره
۹-۲۲ – پیشناد فروش اموال غیر منقول به هیات مدیره
۱۰- ۲۲- پیشنهاد برنامه های اجرایی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شعبه به هیات مدیره بمنظور تایید
۱۱-۲۲۲ – ارائه گزارشات مالی و عملکرد دوره های سه ماهه شعبه استان به هیات مدیره جهت تایید و ارسال به مجمع
۱۲-۲۲ – پیشنهاد بکارگیری نیروها و مشاورین شعبه به هیات مدیره جهت تایید بر اساس دستور العمل مربوطه
۱۳-۲۲۲ – بکار گیری ، تعیین حقوق ، عزل و اخراج نیروی انسانی مورد نیاز در راستای اجرای برنامه های مصوب هیات مدیره بر اساس ضوابط و دستور العمل مربوطه
۱۴- ۲۲ – پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه به هیات مدیره جهت ارائه به شورای خیرین
۱۵-۲۲ – مطالعه و بررسی و ارائه راهکارهای مناسب و مطلوب به هیات مدیره برای بهبود و تسهیل در امور
۱۶-۲۲ – هماهنگی وهمکاری با معاونت های مجمع در ارائه و ارسال گزارش های در خواستی
۱۷-۲۲۲ – تلاش در جهت جذب کمکهای مردمی با اجرای طرح های ملی و استانی / شهرستانی با هماهنگی معاونت مشارکتهای مردمی مجمع و اقدام نسبت به تهیه بانک اطلاعات خیرین عرصه سلامت استان / شهرستان
۱۸-۲۲ – برگزاری جلسات و سمینارهای منطقه ای با هماهنگی معاونت هماهنگی امور استانهای مجمع
۱۹-۲۲ – سایر وظایف محوله از سوی هیات مدیره
ماده ۲۳ – بازرسان
شعب استان دارای دو نفر بازرس اصلی و دو نفر بازرس علی البدل می باشد که توسط شورای خیرین استان انتخاب و با حکم رئیس شورا برای مدت یک سال منصوب می شوند .
تبصره ۱ : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .
تبصره ۲۲ – انتخاب بازرس شعب مانع از اعزام بازرس و یا بازرسین توسط مجمع مرکز جهت بازرسی امور مربوط به شعب نخواهد بود .
ماده ۲۴ – اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند .
۱-۲۴۴ – کسانیکه به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند .
۲-۲۴ – مدیران و مدیر عامل شعبه .
۳-۲۴ – اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .
۴-۲۴ – همسر اشخاص مذکور در بند ۲ .
ماده ۲۵ – وظایف و اختیارات بازرسان به قرار زیر است .
۱-۲۵۵ – بازرسی و نظارت مستمر بر اجراء و انطباق نحوه اداره امور شعب با اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات داخلی .
۲-۲۵۵ – رسیدگی به کلیه حساب ها و دفاتر و اوراق و اسناد و مدارک مالی و درآمدها و دارایی های نقدی و غیر نقدی و اوراق بهادار .
۳-۲۵۵ – اعلام کتبی تخلفات در نحوه اداره امور شعب و تخطی از حدود اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات به رئیس هیات مدیره و شورای خیرین .
۴-۲۵۵ – بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارش های سالانه شورای خیرین ، ترازنامه ، بودجه سال پیش ، صورت دارایی و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که توسط شورای خیرین در اختیار مجمع گذاشته می شود .
۵-۲۵ – سایر تکالیف قانونی پیش بینی شده برای بازرسی قانونی .
تبصره ۱ : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کند .
تبصره ۲۲ : کلیه اسناد و مدارک در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله مدیر عامل شعبه باید جهت بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد .
ماده ۲۶ – امور مالی اداری شعب
۱- ۲۶۶ – شعب استان / شهرستان از نظر مالی مستقل بوده و بایستی هزینه های خود را از کمکهای خیرین و نیکو کاران و منابع استانی تامین و مجمع هیچگونه تعهدی در تامین بودجه و امکانات به استان ندارد . البته سعی خود را در تامین بودجه از منابع مختلف به کار خواهد گرفت .
۲- ۲۶۶ – درآمدهای شعب از هر محلی که باشد ، منحصرا صرف امور ناظر به اهداف و خط مشی های شعب در همان محل می گردد .
۳- ۲۶۶ – تامین سرمایه اولیه شعب با شورای خیرین آن شعبه بوده که کلیه مبالغ آن توسط افراد خیر و نیکوکار تامین می گردد .
تبصره : شعب می توانند از محل کمکهای نقدی و غیر نقدی به سرمایه خود بیافزایند .
۴-۲۶۶ – درآمد ها و هزینه های شعب باید با توجه به مواد اساسنامه و این آیین نامه و طبق اصول حسابداری و قانون تجارت در دفاتر قانونی ثبت گردد .
۵-۲۶۶ – سال مالی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود ، مگر در سال اول تاسیس که ابتدای سال مالی تاریخ تاسیس شعب خواهد بود .
۶-۲۶۶ – صورت های هر سال مالی باید تا آخر خرداد ماه تهیه و به هیات مدیره و شورای خیرین شعب ارائه تا پس از بررسی و تایید آن به مجمع ارائه گردد .
۷-۲۶ – شعب استان گزارش دوره ای فعالیت های اداری و مالی خود را در پایان هر سه ماه به مجمع ارسال نمایند .
۸-۲۶۶ – به منظور تسریع در انجام امور محوله شعب ، حساب جاری مورد نیاز در یکی از بانک های استان / شهرستان افتتاح ، و حق برداشت از حساب مذکور با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همین آیین نامه خواهد بود .
۹-۲۶۶ – کلیه اموال و دارایی ها شعب استان / شهرستان که از طریق عقود شرعی از قبیل : وقف ، صلح ، هبه ، و امثال آن سابقا و از این به بعد به تملیک شعب درآمده و یا به وسیله شعب ایجاد و احداث شده و میشود کماکان در مالکیت شعب باقیمانده و تصمیم در خصوص آنان بر اساس مفاد اساسنامه مجمع خواهد بود .
۱۰-۲۶۶ – خدمت در شعب افتخاری است . مگر در مورد پست هایی که بنا به دلایل اداری و تشکیلاتی و یا به موجب قوانین و مقررات کادر ثابت و حقوق بگیر لازم داشته باشد .
۱۱-۲۶۶ – امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر شعبه تابع قانون کار و قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی است .
۱۲-۲۶۶ – آئین نامه های مربوط به امور اداری ، مالی ، معاملاتی و استخدامی شعب استان / شهرستان توسط مجمع تهیه و جهت اجرا به کلیه استانها / شهرستانها ابلاغ خواهد شد .
۱۳-۲۶ – مجمع از نظر سایت الکترونیکی و اطلاع رسانی شعب استان / شهرستان را پشتیبانی خواهد نمود .
۱۴-۲۶۶ – شعب دارای سر برگ ، مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن از طریق مجمع تهیه خواهد شد و در اختیار شعب استان / شهرستان قرار می گیرد .
تبصره – هیات مدیره شعب در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد .
۱۵-۲۶۶ – ادامه کار و فعالیت شعب ساسر کشور بستگی مستقیم به اداره فعالیت مجمع داشته ، لذا در صورت انحلال مجمع ، موضوع شامل تمامی شعب نیز خواهد بود .
تبصره : امر تصفیه حسابهای شعبی که طبق ظوابط منحل میشوند : به موجب مقررات ماده ۳۸۸ اساسنامه مجمع انجام خواهد شد .
۱۶-۲۶ – به مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است بر اساس اساسنامه مجمع عمل خواهد شد .
ماده ۲۷ – این آئین نامه مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۹ تبصره و ۵۲ بند در جلسه هیات مدیره مجمع خیرین سلامت کشور به تصویب رسید .

 

در یاری به اجرای این طرح خیرخواهانه دست های شما را می فشاریم.

پرداخت آنلاین یاری های سبز شما