شماره حساب ها

 شماره حساب مجمع خیرین سلامت  شهرستان شاهرود

شماره حساب بانک صادرات :۰۱۰۹۹۶۲۲۰۲۰۰۷ 

                       

    شبا:   ir ۷۷۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۲۱۳۱۴۱۱۹۴۹۰۰۶

      شماره حساب بانک رفاه مرکزی :۱۹۶۶۵۲۲۴۸ 

در یاری به اجرای این طرح خیرخواهانه دست های شما را می فشاریم.

پرداخت آنلاین یاری های سبز شما