ارتباط با ما

شما می توانید انتقادات ، پیشنهادات و نظرات ارزشمند خود را از طریق فرم ذیل با ما در میان بگذارید.قطعا نظرات شما موجب ارتقا برنامه های آتی مجمع خیرین خواهد شد.


در یاری به اجرای این طرح خیرخواهانه دست های شما را می فشاریم.

پرداخت آنلاین یاری های سبز شما